Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kastani 16 projekteerimistingimuste avatud menetlus

29. juuni 2022 / Tartu Linnavalitsus algatas Kastani 16 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse

Kastani 16 kinnistule on Tartu Linnavalitsuse 21. juunil 2022. a korraldusega nr 669 väljastatud projekteerimistingimused abihoone püstitamiseks. Käesoleval juhul tunnistatakse kehtetuks Tartu Linnavalitsuse 21. juunil 2022. a korraldusega nr 669, kuna projekteerimise käigus ilmnes, et tingimuste punkt 3.3 „Krundi täisehitus: kuni 20% „ ei vasta ootustele, kuna kinnistul paikneva elamu olemasoluga on 20% täisehitus juba realiseeritud. Seega käesoleval juhul suurendatakse krundi täisehitust kuni 30 protsendini.

Ehitusseadustiku §26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Taotleja soovib Kastani 16 kinnistule püstitada uue abihoone. 

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Planeerimisseaduse §125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Kastani 16 kinnistu asub Tartu linna üldplaneeringu kehtestatud Toometaguse miljööväärtuslikul hoonestusalal korterelamumaal, mis on kolme ja enama korteriga, ühise sissepääsu ja trepikojaga elamu jms püsivamat laadi elamiseks mõeldud hoone ja elamute vahelise välisruumi ning muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala.

Miljööalal ei tohi ehitustegevus minna vastuollu algsete hoonestus- ja ehitustavadega, sh hoonete suuruse ja materjalikasutusega. Krundi ehitusõiguse määramisel on arvestatud piirkonnas välja kujunenud keskkonna ja hoonestuslaadiga ning üldplaneeringu tingimustega. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku §31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse §125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee kuni 13.07.2022. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Kehtetuks tunnistatava korraldus

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 29.06.2022