Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Kuu tn 33 projekteerimistingimuste avalik menetlus

5. september 2022 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Kuu tn 33 olemasoleva elamu lammutamiseks ja uue elamu püstitamiseks.

Vastavalt planeerimisseaduse §125 lg 5 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule jääb Kuu tn 33 Karlova miljööväärtuslikule alale ning  väikeelamumaale.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni 20. septembrini  2022.a (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee 6.09 – 20.09.2022 k.a. Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 05.09.2022