Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Puhkekodu tn 9 projekteerimistingimuste avatud menetlus

19. august 2022 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Puhkekodu tn 9 üksikelamu püstitamiseks.

Kinnistul kehtib "Puhkekodu tn detailplaneering" (kehtestatud Tartu Linnavalitsuse 30.12.2003 korraldusega nr 4779). Kinnistu omanik soovib planeeringuga määratud ehitusala nihutada.

Puhkekodu tn 9 kinnistule on väljastatud ehitusluba nr 2112271/43303 üksikelamu püstitamiseks. Ehitamise käigus on hoone asukoht muutunud võrreldes ehitusloa saanud projektile ning jääb osaliselt välja planeeringuga määratud ehitusalast.

Puhkekodu tn 9 kinnistul on antud hoonestusala kinnistul olnud suvila järgi, mis paiknes krundi suhtes nurga all, seetõttu jääb  hoonestusala osaliselt kinnistu piirist rohkem kui 5 m kaugusele ning uue hoone põhimahtu ei ole võimalik seetõttu 5 m kaugusele tänavapoolsest kinnistu piirist paigutada.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel nihutatakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses esialgsest lahendusest.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni 05. septembrini 2022. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@tartu.ee 22.08.–05.09.2022 k.a. Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 19.08.2022