Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
22°

Ringtee 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna teade

19. oktoober / Tartu Linnavalitsus algatas Ringtee 6 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Alal kehtib detailplaneeringuna "Ringtee 4, 6, 6a ja 6b kruntide ning lähiala detailplaneering" (Tartu Linnavalitsuse 17. juuli 2007. a. korraldus nr 925). Taotleja soovib täpsustada detailplaneeringuga määratud hoonestusala. 

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Tartu linnavalitsuse planeeringute ja ehitusprojektide arhiivis (Raekoja plats 3 III korrus, ruum 317) ning Tartu linna koduleheküljel http://www.tartu.ee/planeerimine-info.

Ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 kohaselt võib pädev asutus detailplaneeringu olemasolu korral põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 on lubatud projekteerimistingimustega täpsustada hoonestusala tingimusi, sh hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10% ulatuses esialgsest mahust.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 antakse projekteerimistingimused detailplaneeringu olemasolul avatud menetluse korras. Projekteerimistingimuste kavand pannakse koos taotluse ja seletuskirjaga ning muude dokumentide olemasolul nimetatud dokumentidega avalikkusele tutvumiseks välja hiljemalt 19. oktoobriks  2018. a Tartu linna veebilehele www.tartu.ee.  Avalik väljapanek kestab kuni 2. novembrini  2018. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.

Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil aeo@raad.tartu.ee.

Projekteerimistingimuste kavand
Ehitusala skeem

Viimati muudetud 19.10.2018