Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Sanatooriumi tn 14 projekteerimistingimuste avatud menetlus

27. jaanuar 2023 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Sanatooriumi tn 14 kinnistul oleva elamu laiendamiseks

Alal kehtib "Tervise, Kibuvitsa, Aroonia, Sanatooriumi tn-te vahelise ala detailplaneering" (Tartu Linnavolikogu 01.02.2001 otsus nr 279).

Projekteerimistingimustega soovitakse täpsustada planeeringuga määratud hoone kõrgust. Kehtiva detailplaneeringu järgi on Sanatooriumi tn 14 kinnistule lubatud kuni 2-korruselise elamu püstitamine, samas hoone maksimaalne abs kõrgus detailplaneeringus on  78,5 m, mis teeb hoone kõrguseks mõõdetuna maapinnast ca 5,9 m. Arhitektuuri ja ehituse osakonna seisukohal ei võimalda detailplaneeringus määratud hoone maksimumkõrgus mõistlikke konstruktiivseid lahendusi kasutades ja energiatõhususe miinimumnõudeid järgides kahekorruselise hoone püstitamist. Kuni 8,5 m kõrguse elamu püstitamine sobitub piirkonda, arvestades piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 1 p 1 alusel võib pädev asutus põhjendatud juhul anda ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui  detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta, detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia või detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid või kehtestatud planeeringud, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  13. veebruarini  2023. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] 30.01.–13.02.2023. a (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Viimati muudetud 27.01.2023