Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linn üürib enampakkumisel maa-ala Ihaste tee 6a katastriüksusest

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

19. märts / Tartu Linnavalitsus kuulutab välja kirjaliku enampakkumise maa-ala üürile andmiseks Ihaste tee 6a katastriüksusest linnaaiandusega tegelemise eesmärgil.

Kirjalik enampakkumine viiakse läbi  vastavalt Tartu  Linnavalitsuse 19.03.2019. a korraldusele nr 297 „Enampakkumise korras maa üürile andmine linnaaiandusega tegelemiseks“  ning  Tartu Linnavolikogu 12.09.2013. a määrusega nr 98 kehtestatud  Tartu linnavara eeskirjale.

Tartu Linnavolikogu 14.09.2017. a otsusega  nr 494 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringus on linnaaiandusmaa ette nähtud Ihaste tee 6a katastriüksusele ning pikaajaliseks kasutamiseks kavandatud aiandusega tegelemise maa-ala.

Üürile antav maa-ala on suurusega 36 360 m² Ihaste tee 6a katastriüksusest (katastritunnus 79516:041:0009).

Maa üürile andmine toimub järgmistel tingimustel:

1. üürilepingu tähtaeg on 10 aastat arvates lepingu sõlmimisest;

2. üürnik kohustub omal kulul tagama maal vajalikud tingimused linnaaiandusega tegelemiseks   ning korraldama  maa kasutusse andmise linlastele aiamaadena. Üürnikul ei ole õigust linnalt nõuda tehtud kulutuste hüvitamist;

3. maa on lubatud piirata ajutise piirdeaiaga. Üürnikul ei ole õigust maale ehitada ehitisi ehitusseadustiku tähenduses;

4. üürnik kohustub kasutama maad üksnes aiandusega tegelemiseks. Maale on lubatud köögiviljade, viljapuude ja -põõsaste istutamine. Koduloomade ja -lindude alaline aiamaal pidamine on keelatud;

5. üürnikul ei ole õigust anda üüritavat maad kolmandatele isikutele allüürile;

6. üürnik kohustub kasutama maad linnaaianduse ja sellega seonduvate tegevuste korraldamiseks heaperemehelikult ning kandma kõik selle korrashoiuga seotud kulutused;

7. üürnik kohustub hoidma maad korras, nii et selle väärtus ei väheneks, ning väärtuse vähenemisel kandma kõik kahjud ning kulutused, mis on seotud ehitus- ning remonttöödega maa väärtuse taastamiseks;

8. lepingu võib ennetähtaegselt lõpetada, teatades sellest teisele poolele ette vähemalt kuus kuud. Üürileandja võib lepingu kuuekuulist tähtaega järgimata lõpetada, juhul kui üürnik rikub oluliselt lepingut. Lepingu olulise rikkumisega on tegemist eelkõige juhul, kui üürnik viivitab üüri tasumisega, ei kasuta maad sihtotstarbeliselt, annab selle allüürile või ehitab maale omavoliliselt ehitisi ehitusseadustiku tähenduses;

9. üürnik kohustub lepingu lõppemisel likvideerima ajutise ehitise, maa-ala heakorrastama ja selle linnale üle andma õiguseta nõuda lepingu kehtivuse ajal tehtud kulude hüvitamist.

Enampakkumisest ei saa osa võtta isik, kes on riiklike või Tartu linna kohalike maksude võlglane või kellel on Tartu linna ees täitmata muid rahalisi kohustusi.

Enampakkumise alghind on 800 eurot aastas.

Enampakkumise võitjaga sõlmitakse maa üürileping ühe kuu jooksul arvates  enampakkumise tulemuste kinnitamist linnavalitsuse poolt.

Digitaalselt allkirjastatud pakkumus tuleb esitada hiljemalt 10.04.2019. a kell 14.00     Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna e-posti aadressile lpmko@raad.tartu.ee. Pakkumuse teemaks märkida „Ihaste tee 6a katastriüksusest maa üürile andmise  kirjalik enampakkumine“.

Pakkumuses peavad sisalduma järgmised dokumendid:

-   pakkumus vastavalt enampakkumise tingimustele;

-   pakkuja nimi, registrikood, kontaktandmed;

-   nõustumine enampakkumise tingimustega;

-   vajadusel esindamisõigust tõendav volikiri.

-   kinnitus, et pakkuja kohustub enampakkumise võitjaks tunnistamise korral  sõlmima maa  üürilepingu.

Pakkumised avatakse 10.04.2019. a kell 14.10 Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnas Raekoja plats 3, ruum 305.

Enampakkumise korraldaja registreerib pakkumused nende saabumise järjekorras.

Pakkumused, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta nõuetele, enampakkumises ei osale.

Kõigil pakkujail on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumuste avamisel.

Infot enampakkumise kohta saab Tartu LV linnaplaneerimise ja maakorralduse  osakonnast  (Raekoja plats 3, ruum 305, tel 736 1258) või kirjalikult e-posti aadressil Urmas.Ahven@raad.tartu.ee


 

Ihaste tee 6a asendiplaan

Viimati muudetud 20.03.2019