Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tehase tn 3 projekteerimistingimuste avatud menetlus

3. juuni 2024 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Tehase tn 3 elamu maksimaalse kõrguse muutmiseks

Kinnistul on kehtivad projekteerimistingimused (Tartu Linnavalitsuse 10. aprilli 2018. a korraldus 345), millega on lubatud hoone maksimaalne kõrgus kuni 8,5 m planeeritud hoone ±0.00-st.

Vastavalt planeerimisseaduse § 125 lg 5 p 1 võib kohaliku omavalitsuse üksus lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone, kui ehitis sobib mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringu järgi jääb Tehase tn 3 arhitektuuriasumisse TK2, kus hoone suurimaks kõrguseks 8,5–10 m arvestatuna hoone ±0.00 kõrgusest. Hoonele on väljastatud ehitusluba, kuid ehitamise käigus on hoone algsest projektist kõrgemaks ehitatud. Seetõttu tuleb koostada uued  projekteerimistingimused hoone püstitamiseks ning täpsustada projekteerimistingimustega hoone lubatud maksimaalset lubatud kõrgust.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni  18. juunini  2024. a (k.a). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] 04.–18.06.2024 (k.a). Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees. Arhitektuuri ja ehituse osakond teeb ettepaneku lahendada taotlus avalikku istungit korraldamata.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 05.06.2024