Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Vallikraavi tn 6 projekteerimistingimuste avatud menetlus

21. märts 2023 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vallikraavi tn 6 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal puudub kehtiv detailplaneering. Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Taotleja soovib Vallikraavi tn 6 kinnistul olemasolevat hoonet rekonstrueerida ja laiendada.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega. 

Vallikraavi tn 6 kinnistu asub Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud  Kesklinna linnaosa, Tartu linna vanalinna muinsuskaitsealal (reg nr 27006), ärihoonete maa-alal, mis on kaubandus-, teenindus-, toitlustus-, büroo- või majutushoone ja ärieesmärgil kasutatava meelelahutus-, haridus-, sotsiaalhoolekande-, teadus- või tervishoiuhoone, kesklinna sobiva tootmisettevõtte, näiteks info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtte hoone maa-ala.

Projekteerimistingimustega käsitletav hoone asub ka ehitismälestisel Tartu linnakindlustused – linnamüüri, vallikraavi, muldkindlustuste ja kaitseehitiste säilmed, 13.-18. saj (reg nr 6884). Ülikooli ja Vallikraavi tänava piirkond on osa ajaloolisest linnasüdamest. Eesmärk on säilitada Vallikraavi tänava ajaloolise tänavana koos selle viimistluse ja ajaloolise hoonestusega. Hoonete ehitustingimused määratakse Tartu muinsuskaitseala kaitsekorraga. Taotlus on kooskõlas Tartu linna üldplaneeringuga.

Tingimuste koostamise aluseks on kehtivad muinsuskaitse eritingimused ja esitatud eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 04. aprillini 2023. a (k.a)

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 21.03.2023