Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Veski tn 7 // 9 // 11 projekteerimistingimuste avatud menetlus

16. veebruar 2023 / Tartu Linnavalitsus algatas Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Veski tn 7//9//11 kinnisasja osas projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Alal puudub kehtiv detailplaneering.

Ehitusseadustiku § 26 lg 1 kohaselt on projekteerimistingimused vajalikud ehitusloakohustusliku hoone ehitusprojekti koostamiseks, kui puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Taotleja soovib Veski tn 7 // 9 // 11 kinnistul olemasoleva abihoone lammutada ja püstitada uue abihoone.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Veski tn 7 // 9 // 11 kinnistu asub Tartu linna üldplaneeringuga kehtestatud Toometaguse miljööväärtuslikul hoonestusalal, Veski tn 13 ehitismälestise ja Tartu muinsuskaitseala kaitsevööndis korterelamumaal, mis on kolme ja enama korteriga, ühise sissepääsu ja trepikojaga elamu jms püsivamat laadi elamiseks mõeldud hoone ja elamute vahelise välisruumi ning muu elamuid teenindava maakasutuse juhtotstarbega maa-ala. Kavandatav kuuri ehitamine ei muuda oluliselt väljakujunenud ruumilist olukorda või muinsuskaitseala või mälestise säilimist ja vaadeldavust, seetõttu võib loobuda muinsuskaitse eritingimuste koostamisest. Krundi ehitusõiguse määramisel on arvestatud piirkonnas välja kujunenud keskkonna ja hoonestuslaadiga ning üldplaneeringu tingimustega. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Vastavalt Ehitusseadustiku § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine Planeerimisseaduse § 125 lg 5 nimetatud juhul korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] kuni 3. märtsini 2023. a (k.a).

Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 16.02.2023