Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Tartu linna arengukava 2018−2025 koostamine

Tartu linna juhtimise lähtealuseks on pikaajalisi arengueesmärke ja tegevussuundi sisaldav arengustrateegia aastani 2030 ja linna arengukava aastani 2025, kus on määratletud lähiaastateks kavandatud tegevused. Lisaks on koostatud valdkondade arengukavad, mis täpsustavad ja täiendavad linna arengukava erinevate valdkondade arengusuundi ja kavandatavaid tegevusi.

Tartu Linnavolikogu ja linnavalitsuse infokeskus
Raekoda, 51003 Tartu
Tel 1789

Arengukava koostamise protsess

Head tartlased!

Oleme koostamas Tartu linna arengukava aastateks 2018–2025, mis sisaldab konkreetseid tegevusi Tartu linna lähituleviku kujundamiseks. Selle aluseks on arengustrateegias Tartu 2030 kajastatud pikaajaline visioon linna arengust.

Arengukava tegevusi kavandades hoiame silme ees meie peamist eesmärki – parandada linlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks nii investoritele kui ka linna külalistele.

Arengukava koostamise protsessis osalevad paljud erinevate eluvaldkondade eksperdid, vabaühenduste esindajad ning Tartu heast arengust huvitatud linlased. Mida rohkem linlasi ja erinevate erialade asjatundjaid arengukava koostamisest osa võtavad, seda enam kajastab see võimalikult paljude linlaste soove.

Täname kaasa löömast ja mõtlemast!

Arengukava avalik väljapanek

Tartu Linnavolikogu kiitis 28. juuni 2017 istungil heaks Tartu linna arengukava 2018–2025 ja eelarvestrateegiaga 2018–2021 projekti ning suunas selle avalikule väljapanekule.

Loe lähemalt!

Avalikule väljapaneku ajal on kõikidel huvilistel võimalus arengukava ja eelarvestrateegia kohta oma arvamust avaldada ja täiendavaid ettepanekuid teha. Avalik väljapanek toimub 3. juulist 10. septembrini 2017. Arvamused ja ettepanekud palume saata hiljemalt 10. septembriks k.a  e-posti aadressil [email protected] või tavapostiga Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonnale (Raekoja plats 3, 51003 Tartu).

Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekud ja nende arutelu

Avaliku väljapaneku ajal laekus arengukavale ja eelarvestrateegiale kokku 45 ettepanekut kaheksalt isikult ja organisatsioonilt, mille arvestamise osas võttis linnavalitsus seisukoha 12. septembri istungil. Linnavalitsus otsustas toetada 16 ettepaneku lisamist arengukavasse. Täpsem info.

Ettepanekute esitajad ja kõik teised huvilised on oodatud avalikule arutelule, kus tutvustatakse  avaliku väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid ja selgitatakse linnavalitsuse seisukohti nende arvestamise osas. Arutelu toimub esmaspäeval 18. septembril kell 17.30 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna nõupidamiste ruumis (Raekoja plats 3, III korrus, ruum 303).

Arengukava koostamise käik

 • 14. aprill 2016 – Tartu Linnavolikogu otsus Tartu linna arengukava 2018–2025 koostamise algatamise kohta
 •  27. mai 2016 – arengukava juhtrühma koosolek.
 • 26. august 2016 – Tartu linnavalitsuse ajurünnak. Osalesid arengukava koostamise juhtrühma liikmed ja linnavalitsuse osakondade spetsialistid.
 • 7.-31. oktoober 2016 – linnaelanike küsitlus. Küsimustikule vastas kuu aja jooksul 97 tartlast ning kolmandik neist jättis oma kontaktid sooviga ka edaspidi arengukava koostamise protsessis osaleda. Seekordne vastajate arv oli märkimisväärselt suurem, kui kaks aastat tagasi, 2014. aastal arengustrateegiaga Tartu 2030 ülevaatamise raames tehtud küsitluse puhul.
 • 23. november 2016 – arutelu linlastega. Arutelule oli kutsutud Tartu veebilehe küsitlusele vastajad, linnaosaseltside ja MTÜ-de esindajaid. Arutleti, missugused on kõige olulisemad probleemid, millega tuleb tegeleda uue arengukava perioodil  – aastatel 2018–2025.
 • 14. detsember 2016 – seminar kultuuri, spordi ja noorsootöö teemadel. Seminarile kutsutakse lisaks linnavalitsuse kultuuriosakonna spetsialistidele allasutuste ja sihtgruppide esindajaid.
 • 2. veebruar 2017  – seminar inspireeriva linnakeskkonna teemadel.
 • 6. veebruar 2017  – seminar hoolekande ja tervishoiu valdkonna teemadel.
 • 9. veebruar 2017  – seminar haridusvaldkonna teemadel.
 • 28. juuni 2017 – Tartu Linnavolikogu kiitis heaks Tartu linna arengukava 2018-2025 projekt ja suunas selle avalikule väljapanekule. Vaata volikogu otsust.
 • 3. juuli – 10. september 2017  – Tartu linna arengukava 2018-2025 avalikul väljapanekul.

Arengukava koostamise käigus tekkivad dokumendid

Tartu Linnavolikogu otsus Tartu linna arengukava 2018–2025 koostamise algatamise kohta

Tartu linna SWOT analüüs
Linlaste veebiküsitluse tulemused

 

23. novembril 2016 linlastega toimunud arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus

arutelul kõlanud mõtted

arutelu kokkuvõte

Visualiseeringud:

inspireeriva elukeskkonnaga linn, loovlinn, ettevõtluslinn, teadmuslinn, hooliv linn, Tartu väljakutsed. Visualiseeringute autor: Kati Orav.

 

14. detsembril 2016 toimunud kultuuri, spordi ja noorsootöö arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)

ettekanne "Mis on loov linn?" (Kristel Kalda)

arutelul esitatud mõtted ja hindamine

visualiseering (Kati Orav)

 

2. veebruaril 2017  toimunud inspireeriva linnakeskkonna arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)

arutelu kokkuvõte

visualiseering (Kati Orav)

 

6. veebruaril 2017  toimunud hoolekande ja tervishoiu valdkonna arutelu materjalid:

arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)
arutelu kokkuvõte
visualiseering (Kati Orav)

9. veebruaril 2017 toimunud haridusvaldkonna arutelu materjalid: 
arutelu sissejuhatus (Rivo Noorkõiv)
arutelu kokkuvõte
visualiseering (Kati Orav)

Kehtivad arengudokumendid

Vaata veel

22.02.2017

Viimati muudetud 07.12.2020