Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

A. Starkopfi tn 35, Tartu linn projekteerimistingimuste avatud menetlus

2. august 2022 / Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlus A. Starkopfi tn 35 2 korteriga elamu püstitamiseks.

Planeerimisseaduse § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule jääb A. Starkopfi tn 35 kinnistu väikeelamumaale ning arhitektuuriasumisse UI1, kus maa-alad hoonestamine on toimunud põhiliselt eelmise sajandi viimastel aastakümnetel, mil arhitektuurinõuded olid vabamad. Samuti kasutati 1980ndatel laialdaselt monoliitbetooni, millest olid tingitud ka suuremahulised arhitektuursed lahendused. Seetõttu on maa-alal välja kujunenud nii mahult kui ka hoonestuslaadilt väga eriilmeliste hoonetega piirkond. 600–900 m2 kruntide maksimaalne lubatud täisehitus on 30%.

Vastavalt ehitusseadustiku § 31 lg 1 korraldatakse projekteerimistingimuste andmine avatud menetlusega. Avalik väljapanek kestab kuni 16. augustini 2022.a (ka). Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekud ja vastuväited tuleb esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected] 2.08 – 16.08.2022 k.a. Teade projekteerimistingimuste andmise menetluse algatamise kohta on avaldatud ka ajalehes Postimees.

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 02.08.2022