Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Vabaduse pst 5 projekteerimistingimuste avatud menetlus

9. juuni 2023 / Tartu Linnavalitsus on otsustanud korraldada konkursi Emajõe paremkaldal asuva kahe ja vasakkaldal asuva ühe maa-ala kasutusse andmiseks toitlustusteenuse osutamise eesmärgil.

Kavandatud konkursiga seoses soovib Tartu Linnavalitsus määrata projekteerimistingimused Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vabaduse pst 5 kinnistule suvekohviku püstitamiseks.

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku:

1) hoone püstitamiseks;

2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33% selle esialgu kavandatud mahust;

3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;

4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

PlanS § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linnavolikogu 07.10.2021. a otsusega nr 373 kehtestatud Tartu linna üldplaneeringu kohaselt on Vabaduse pst 5 projekteerimistingimuste taotluse juures oleval asendiplaanil näidatud ala juhtotstarve ärihoone maa-ala. Kinnistu paikneb Vanalinna arhitektuuriasumis V15. Üldplaneeringuga on võimaldatud Vabaduse silla äärde ehitada toitlustusasutused.

Linnavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega ehitusõiguse määramine ei halvenda piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi. Linnavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse kohase krundi ehitusõiguse määramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega vajalik, kuna eesmärki on võimalik saavutada käesolevate projekteerimistingimustega.

Detailplaneeringu koostamisega kaasneks käesoleval juhul tarbetu ajakulu, sest kõik eeldused projekteerimistingimuste alusel projekteerimiseks ja laiendamiseks on olemas.

Võttes arvesse PlanS § 125 lg-s 5 sätestatut, loobub Tartu Linnavalitsus detailplaneeringu koostamise kohustusest Vabaduse pst 5 kinnistul.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine PlanS § 125 lg 5 alusel korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab 09.06.2023 kuni 25.06.2023. a (k.a) esitada kirjalikult e-posti teel aadressile [email protected].

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Viimati muudetud 09.06.2023