Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Aardla tn 138 projekteerimistingimuste avatud menetlus

30. november 2022 / 03.11.2022. a esitati arhitektuuri ja ehituse osakonnale projekteerimistingimuste taotlus PTH-22-117 Aardla tn 138 lasteaia hoone püstitamiseks.

Alal puudub kehtiv detailplaneering. Tingimuste koostamise aluseks on esitatud eskiis. Tingimused määratakse ehitusmahtude, arhitektuurse lahenduse ja välisviimistluse osas.

Planeerimisseaduse (edaspidi PlanS) § 125 lg 1 kohaselt on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades kui asustusüksustes, alevites ja alevikes ning nendega piirnevas avalikus veekogus ehitusloakohustusliku:

1) hoone püstitamiseks;

2) olemasoleva hoone laiendamiseks üle 33%  selle esialgu kavandatud mahust;

3) olulise avaliku huviga rajatise, näiteks staadioni, golfiväljaku, laululava, motoringraja või muu olulise avaliku huviga rajatise püstitamiseks;

4) olulise ruumilise mõjuga ehitise ehitamiseks, kui olulise ruumilise mõjuga ehitise asukoht on valitud üldplaneeringuga.

PlanS § 125 lg 5 võimaldab kohaliku omavalitsuse üksusel lubada ilma detailplaneeringut koostamata püstitada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi. Ühtlasi peavad olema määratud üldplaneeringus vastava ala  üldised kasutus- ja ehitustingimused ning ehitise püstitamine ei tohi olla vastuolus üldplaneeringus määratud muude tingimustega.

Tartu linna üldplaneeringuga on alale määratud haridusasutuse maa-ala juhtotstarve. Ränilinna asumi RL7 ehitustingimuste kohaselt on maa-alad üldplaneeringuga määratud piirkonda teenindavatele koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele. Uute ühiskondlike hoonete püstitamisel on vajalik kaaluda arhitektuurivõistluse läbiviimise vajadust. Maksimaalne korruselisus on 2–4. Olemasolevale lasteaiale võib ehitada peale korruse tehnoseadmetele.

Olemasolev lasteaia hoone on amortiseerunud. Eesmärgiga pakkuda lasteaiale kaasaegseid ruume ja välialasid, on Linnavalitsus otsustanud 2021. a toetusmeetme projekti "Liginullenergiahoone ehitamine" abil püstitada olemasoleva hoone asemele uue hoone ligikaudu samas mahus olemasoleva hoonega. Leidmaks parim linnaruumiline ja arhitektuurne lahendus uue liginullenergia hoone rajamiseks, viis Tartu Linnavalitsuse linnavarade osakond aprillis 2022. a läbi arhitektuurivõistluse. Hoone eskiislahendus koostati vastavalt arhitektuurivõistluse võidutööle.

Lähiala hoonestuse moodustavad valdavalt 5-korruselised tüüpprojekti järgi ehitatud kortermajad, mille vahel paikneb olemasolev, samal perioodil ehitatud kahekorruseline lasteaia hoone. Uue hoone korruselisus määratakse samuti kaks korrust, millele lisandub üldplaneeringus kirjeldatud madalam tehniline korrus ventilatsiooniseadmete jt hoonet teenindavate tehnosüsteemide paigutamiseks ja varjamiseks. Lähiala kruntide täisehitus on vabaplaneeringulisele hoonestuslaadile tüüpiliselt madal ja haljastuse osakaal suur. Aardla tn 138 krundi täisehitus säilib ligikaudu olemasolevana, mis võimaldab lastele kaasaegse väliruumi rajamist koos haljastusega. Püstitatav hoone sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda.

Linnavalitsus on seisukohal, et projekteerimistingimustega ehitusõiguse määramine ei halvenda piirkonnas väljakujunenud hoonestuslaadi. Linnavalitsuse hinnangul ei ole nimetatud taotluse kohase krundi ehitusõiguse määramiseks uue detailplaneeringu koostamine otstarbekas ega vajalik, kuna eesmärki on võimalik saavutada käesolevate projekteerimistingimustega.

Võttes arvesse PlanS § 125 lg-s 5 sätestatut, loobub Tartu Linnavalitsus detailplaneeringu koostamise kohustusest Aardla tn 138 kinnistul.

Vastavalt EhS § 31 lg 1 tuleb projekteerimistingimuste andmine PlanS § 125 lg 5 alusel korraldada avatud menetlusena. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib  projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid või vastuväiteid saab kuni 15.12.2022. a esitada kirjalikult e-posti teel aadressil [email protected].

Projekteerimistingimuste kavand

Ehitusala skeem

Eskiis

Viimati muudetud 30.11.2022