Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image
15°

Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks Riia tn 195 kinnistule

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

17. oktoober / Tartu Linnavalitsus viib läbi avaliku elektroonilise enampakkumise Riia tn 195 kinnistule tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks www.osta.ee oksjonikeskkonnas.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Riia tn 195 (kinnistusraamatu registriosa nr 69203, sihtotstarve 70% ärimaa ja 30% tootmismaa, pindala 24 044 m²) tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmise aastatasu alghind on 16 830 eurot aastas, tagatisraha 1683 eurot.

Kinnistut hõlmab Tartu Linnavolikogu 16. oktoobri 2008. a otsusega nr 426 kehtestatud Lõunakeskuse ja Tartu Teaduspargi laienduse detailplaneering, millega on kavandatud territooriumi hoonestamine, ehitusõigus on määratud 8500 m² ehitusaluse pindalaga kahe- kuni kaheksakorruseliste hoonete rajamiseks.

Kinnistule seatakse hoonestusõigus järgmistel tingimustel:
1. hoonestusõiguse sisu on veekeskuse ja ujula ehitamine ning omamine;
2. hoonestaja on kohustatud projekteerima ja ehitama krundile vähemalt 5000 m² suuruse ehitisealuse pinnaga veekeskuse hoone/hoonete kompleksi, kus on vähemalt üks 25-meetrine kaheksa ujumisrajaga bassein, mille sügavus langusega on 120-190 cm, koos ujulat teenindavate abi- ja haldusruumidega;
3. hoonestusõiguse tähtaeg on viiskümmend (50) aastat;
4. hoonestusõiguse aastatasu muudetakse iga viie (5) aasta järel vastavalt maa turuväärtuse muutumisele. Turuväärtuse hindamisel võetakse aluseks litsentseeritud ja atesteeritud maa hindaja eksperthinnang, mille tellib maa omanik;
5. hoonestajal on kohustus kogu hoonestusõiguse tähtaja jooksul kasutada hoonet/hoonete kompleksi sihipäraselt ning tagada püstitatavas veekeskuses vähemalt 5000 m² suurusel pinnal veekeskuse ja ujula teenuste osutamine;
6. punktis 5 nimetatud kohustuse mittetäitmise korral on hoonestusõiguse aastatasu 5% kinnistu kasutusotstarbele vastavast turuväärtusest. Turuväärtuse hindamisel võib muu hulgas aluseks võtta litsentseeritud ja atesteeritud maa hindaja eksperthinnangu;
7. hoone/hoonete kompleks tuleb püstitada viie (5) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates;
8. hoonestaja on kohustatud projekteerima ja püstitama krundile arhitektuurivõistluse võidutööga kavandatud veekeskuse koos ujulaga;
9. hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek. Erandina ei ole kinnistu omaniku nõusolek vajalik hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega tehnorajatise rajamiseks;
10. hoonestaja kohustub maksma punktis 2 nimetatud hoone/hoonete kompleksi tähtajaks mittevalmimisel leppetrahvi 5% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;
11. hoonestusõiguse lõppemisel, sealhulgas ennetähtaegsel lõppemisel, või omanikule langemisel hoonestusõiguse olulisteks osadeks olevad ehitised ja rajatised eemaldab hoonestaja hoonestusõigusega koormatud maalt ja kinnistu omanik ei maksa nende eest hüvitist;
12. kui hoonestaja ei ole lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul püstitanud punktis 2 nimetatud hoonet/hoonete kompleksi, mille püstitamise kohustus hoonestajal vastavalt hoonestusõiguse lepingule on või kui hoonestaja rikub oluliselt muid lepingulisi kohustusi, on kinnistu omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine) või hoonestusõiguse üleandmist tema poolt valitud kolmandale isikule;
13. hoonestaja annab tagasivõetamatu nõusoleku kinnistu ühendamiseks ja jagamiseks, kinnistu koormamiseks servituutidega kinnistu omaniku äranägemisel.

Enampakkumine algab 2. jaanuaril 2020. a kell 11.00 ja lõpeb 16. jaanuaril 2020. a kell 14.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 1683 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena.

Hoonestusõiguse võlaõiguslik leping tuleb sõlmida ühe (1) kuu jooksul hoonestusõiguse enampakkumise tulemuste kinnitamisest ja asjaõigusleping sõlmitakse  kahe (2) kuu jooksul pärast arhitektuurivõistluse tulemuste kinnitamist.

vt asendiplaani

Lisainfo:   Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja
Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344).

Viimati muudetud 17.10.2019