Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks Vabaduse pst 6 kinnistule

Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna teade

19. detsember / Tartu Linnavalitsus viib läbi avaliku elektroonilise enampakkumise Vabaduse pst 6 kinnistule tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmiseks www.osta.ee oksjonikeskonnas.

Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Vabaduse pst 6 (kinnistusraamatu registriosa nr 6370150, katastritunnus 79501:002:0572, pindala 1949 m², sihtotstarve 100% ärimaa) tähtajalise ja tasulise hoonestusõiguse seadmise aastatasu alghind on 15 500 eurot aastas, tagatisrahaga 1550 eurot.

Hoonestusõiguse alusel on lubatud püstitada Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a otsusega nr 478 kehtestatud Magistri ja Gildi tänava ning Vabaduse puiestee vahelise ala detailplaneeringuga kavandatud äri- ja parkimismaja vähemalt 200 sõiduauto parkimiskohaga ja arvestades arhitektuurivõistluse võidutööd "Turuplats". Ehitusloale vastav hoone tuleb püstitada kolme aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates.

Kinnistule seatakse hoonestusõigus järgmistel tingimustel:

 1. hoonestusõigusega koormatava maa suurus on 1949 m²;
 2. hoonestusõiguse tähtaeg on viiskümmend (50) aastat;
 3. hoonestusõiguse sisu on ehitusloale vastava ehitise ehitamine ja omamine ning parkimishoonesse vähemalt 200 sõiduauto parkimiskoha loomine;
 4. hoonestusõiguse seadmine on tasuline ja aastatasu alghind on 15 500 eurot. Hoonestusõiguse aastatasu esimesed viisteist (15) aastat ei muudeta. Pärast 15 aasta möödumist muudetakse hoonestusõiguse aastatasu iga viie (5) aasta järel vastavalt maa turuvääruse muutumisele. Turuväärtuse hindamisel võetakse aluseks litsentseeritud ja atesteeritud maa hindaja eksperthinnang, mille tellib maa omanik;
 5. hoonestaja on kohustatud projekteerima ja püstitama krundile hoone vastavalt Tartu Linnavolikogu 28. juuni 2017. a otsusega nr 478 kehtestatud Magistri ja Gildi tänava ning Vabaduse puiestee vahelise ala detailplaneeringule ja arhitektuurivõistluse võidutööga "Turuplats" kavandatule;
 6. punktides 3 ja 5 nimetatud hoone tuleb püstitada kolme (3) aasta jooksul hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise päevast arvates. Hoone püstitamise kohustus loetakse täidetuks, kui hoonele on antud kasutusluba;
 7. hoonestaja on kohustatud kasutama punktides 3 ja 5 nimetatud hoonet vastavalt selle ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele;
 8. hoonestusõiguse igakordseks võõrandamiseks on vajalik kinnistu omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab nõusoleku andmise tingimuseks kõigi Tartu linna ja hoonestaja vahel sõlmitud võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Hoonestusõiguse igakordseks koormamiseks piiratud asjaõigusega on vajalik kinnistu omaniku nõusolek. Erandina ei ole kinnistu omaniku nõusolek vajalik hoonestusõiguse koormamiseks isikliku kasutusõigusega tehnorajatise rajamiseks;
 9. hoonestusõiguse jagamine korteriomanditeks ei ole lubatud;
 10. hoonestaja kohustub maksma punktides 3 ja 5 nimetatud hoone tähtajaks mittepüstitamisel leppetrahvi 5% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;
 11. hoonestaja kohustub maksma hoonestusõiguse alusel ehitatud ehitise mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi 5% hoonestusõiguse aastatasust iga päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitise sihtotstarbelise kasutamise kohustust;
 12. hoonestusõiguse lõppemisel, sealhulgas ennetähtaegsel lõppemisel, või omanikule langemisel hoonestusõiguse olulisteks osadeks olevad ehitised eemaldab hoonestaja hoonestusõigusega koormatud maalt ja kinnistu omanik ei maksa nende eest hüvitist;
 13. kui hoonestaja ei ole lepingus kokkulepitud tähtaja jooksul püstitanud punktides 3 ja 5 nimetatud hoonet, mille püstitamise kohustus hoonestajal vastavalt hoonestusõiguse lepingule on või kui hoonestaja rikub oluliselt muid lepingulisi kohustusi, on kinnistu omanikul õigus nõuda hoonestajalt nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks (omanikule langemine) või hoonestusõiguse üleandmist tema poolt valitud kolmandale isikule;
 14. hoonestaja annab tagasivõetamatu nõusoleku kinnistu ühendamiseks ja jagamiseks, kinnistu koormamiseks servituutidega kinnistu omaniku äranägemisel.

Enampakkumine algab 18. märtsil 2020. a kell 11.00 ja lõpeb 31. märtsil 2020. a kell 13.00. Pakkumisi saab teha ainult www.osta.ee keskkonnas vastavalt käesolevas teates ning oksjonikeskkonnas toodud tingimustele.

Pikeneva lõpu intervall on 10 minutit. Kui pikenemise intervalli jooksul tehakse enne enampakkumise lõpu aega uus pakkumine, lükkub enampakkumise lõpp pikenemise intervalli võrra edasi ja enampakkumine kestab seni, kuni pakkumisi tehakse, kuid mitte rohkem kui  neli (4) tundi.

Enampakkumisel osaleda sooviv isik peab tasuma tagatisraha 1550 eurot osta.ee e-kontole, mis vabaneb, kui keegi teeb kõrgema pakkumise. Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse arvesse enampakkumise võitjaga sõlmitava lepingu kohase osalise maksena.

vt asendiplaani

Lisainfo: Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna juhataja Urmas Ahven (Urmas.Ahven@raad.tartu.ee, 502 8344).

Viimati muudetud 08.04.2020