Teksti suurus

Reavahe

Kontrastsus

Placeholder Placeholder
Background image

Teadmiseks pedagoogile

Aineühendused
Projektide konkurss koolidele
Projektide konkurss lasteaedadele
Kollektiivlepingud

Tartu linna aineühendused 2023/2024. õppeaastal

Aineühendus on õppeaine või ainevaldkonna põhine Tartu linna koolide õpetajaid koondav ühendus. Igale aineühendusele on valitud oma juht, kes oma ühenduse raames tööd korraldab.

Aineühenduste listidesse saavad kirjutada vaid listis olevad õpetajad, teised saavad sinna infot saata aineühenduse juhi (vt allpool) või Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna hariduskorralduse peaspetsialisti Airi-Kairi Kaasik kaudu, kes ülelinnaliste aineühenduste tegevust koordineerib.

Tartu linna üldhariduskoolide õpetajatele

Nr 

Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

ajalugu ja ühiskonnaõpetus

[email protected]

Ilje Piir

Tartu Herbert Masingu Kool
[email protected]

2

emakeel ja kirjandus

[email protected]

Liina Nagel

Helen Nigol

Tartu Tamme Gümnaasium
[email protected]

Tartu Descartes'i Kool
[email protected]

3

füüsika

[email protected]

Sirle Morozova

Tartu Mart Reiniku Kool
[email protected]

4

geograafia

[email protected]

Ülle Seevri

Hugo Treffneri Gümnaasium
[email protected]

5

bioloogia

[email protected]

Kadri Tiismus

Tartu Kesklinna Kool [email protected]

6

inglise keel

[email protected]

Kaisa Vaher
 

Kristi Paju

Hugo Treffneri Gümnaasium
[email protected] 

Tartu Kesklinna Kool
[email protected]

7

keemia

[email protected]

Einike Reinvelt

Tartu Jaan Poska Gümnaasium
[email protected]

8

kehaline kasvatus

[email protected]

Tairo Talvis


Tiina Tooding
 

Miina Härma Gümnaasium
t[email protected]

Tartu Tamme Kool
[email protected]

9

klassiõpetajad

[email protected]

Elen Sukamägi 

Ilmatsalu Põhikool
[email protected]

10

kunst

[email protected]

Maret Kuura

Tartu Tamme Gümnaasium
[email protected]

11

käsitöö

[email protected]

Regina Pai

Tartu Erakool
[email protected]

12

matemaatika

[email protected]

Anneli Nellis 

Tartu Tamme Kool
[email protected]

13

muusika

[email protected]

Anneli Koppel

Tartu Descartes'i Kool
[email protected]

14

saksa keel

[email protected]

Maive Meister

Tartu Katoliku Hariduskeskus
[email protected]

15

töö- ja tehnoloogia

[email protected]

Meelis Sulg

Tartu Veeriku Kool
[email protected]

16

vene keel

[email protected]

Natalia Zinakova

Tartu Veeriku Kool
[email protected]

17

õppejuhid

[email protected]

Kristi Mumm

Tartu Forseliuse Kool
[email protected]

 

Tartu linna lasteaedade õpetajatele

Nr

  Aineühendus

E-posti list

Aineühenduse juhataja(d)

     Kontakt (kool, e-post)

1

lasteaiaõpetajad

[email protected]

Karin Kägo

Tartu Lasteaed Hellik
[email protected]

2

liikumisõpetajad

[email protected]

Tiina Kivisalu

Tartu Lasteaed Helika
[email protected]

3

logopeedid

[email protected]

Päivi Kõiv

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

4

muusikaõpetajad

[email protected]

Reet Rohtla

Tartu Karlova Lasteaed
[email protected]

5

HEV-koordinaatorid

 

 la- [email protected]

 

Siiri Niine

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

6 haridustehnoloogid

[email protected]

Ela Raide

Tartu Lasteaed Hellik
[email protected]

7

eripedagoogid

[email protected]

Keiti Kungla-Lilo

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

8

tasandusrühmade õpetajad

[email protected] 

Ülle Kuusik 

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

Tartu linna koolide tugispetsialistidele

Nr

    Aineühendus

E-posti list Aineühenduse juhataja(d)  Kontakt (kool, e-post, telefon)

1

eripedagoogid

[email protected]

Merike Rand

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

2

huvijuhid

[email protected]

Anu Liiv

Tartu Erakool
[email protected] 

3

karjäärikoordinaatorid

[email protected]

Merit Luik

Tamme Gümnaasium
[email protected]

4

koolipsühholoogid

[email protected]

Ly Erg

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

HEV-koordinaatorid

[email protected]

Sirje Uibo

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

6

raamatukoguhoidjad

[email protected]

Helgi Rootslane

Miina Härma Gümnaasium
[email protected]

7

sotsiaalpedagoogid

[email protected] 

Lea Voltri

Hariduse Tugiteenuste Keskus
[email protected]

8 haridustehnoloogid haridustehnoloog@koolid.
tartu.ee
Rille Jüriado

Tartu Kesklinna Kool
[email protected]

Viimati muudetud 29.02.2024

Õppekava rakendamist toetavate projektide konkurss koolidele

Konkursi ülevaade

Tartu linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja põhikooli õppekava rakendamist toetavate projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2018.

 1. Projekt peab olema suunatud õpilaste pädevuste kujundamisele esmatähtsas valdkonnas.
  2018/19. õppeaastal on esmatähtsad valdkonnad
  1) sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus);
  2) vaimne tervis ja turvalisus;
  3) digikirjaoskus (sh internetiturvalisus);
  4) kehaline aktiivsus.
 2. Projekti tulemusel peavad kasu saama Tartu linnas asuvate põhikoolide õpilased.
 3. Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud 31. maiks 2019.
 4. Projektitoetuse taotleja võib olla Tartu linnas asuv põhikool( sh põhikooliosaga kool) üksi või koos projektipartneriga. Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.

Projektitoetuse taotleja omarahastus ja projektipartneri kaasrahastus peab olema kokku vähemalt 20% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotluse esitamine

Projektitoetuse taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 30. juuniks 2018 haridusosakonda (ho@raad.tartu.ee). Taotlus peab olema digiallkirjastatud.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada järgmisi vorme:
Lisa 1. " Projektitoetuse taotlus"
Lisa 2. "Projektitoetuse taotlus (tegevuskava ja eelarve)"

Taotlus koosneb kahest lisast, mõlemad tuleb täita ja tähtajaks esitada. Lisa 2 täitmisel võib üleliigsed read kustutada.

Projektipartneri olemasolul tuleb taotlusele lisada kinnituskiri.

Haridusosakonda laekunud taotlused registreeritakse.

 

Enne hindamiskomisjonile suunamist kontrollitakse:

 • kas taotleja vastab nõuetele;

 • kas taotlus vastab lisadele ja kas lisad on täidetud;

 • kas kinnituskiri on olemas (vajadusel);
 • kas kulud on õigesti arvestatud;
 • kas avalikud andmed või haridusosakonnale registrite kaudu ligipääsetavad andmed on õiged;
 • kas taotleja esindaja ja projektijuht on taotluse allkirjastanud;
 • projekti elluviimise ja toetuse kasutamise perioodi;
 • kas oma- või kaasrahastus on nõutud ulatuses olemas;
 • (vajadusel täiendavaid asjaolusid).

Hindamiskomisjon hindab taotluses esitatud projekti kirjeldust.

Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele, annab haridusosakond selle parandamiseks viis tööpäeva.

Taotlusi, mis jõuavad haridusosakonda pärast 30. juunit 2018, ei vaadata läbi.

Tähtajaks saabunud ja nõuetele vastavad projektitoetuse taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. augustil 2018.

Projektitoetuse taotluse hindamine

Projektitoetuse taotluste hindamiseks moodustab haridusosakonna juhataja käskkirjaga 7-liikmelise komisjoni.

 

Hindamiskomisjon hindab projektitoetuse taotluses kirjeldatud projekte järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:
1) projekti innovaatilisus– hinnatakse projekti idee ja läbiviimise meetodite uudsust;
2) projekti tulemused prioriteetses valdkonnas – hinnatakse projekti kasulikkust prioriteetses valdkonnas õpilaste pädevuste kujundamisel ja kasusaajate vastavust nõuetele,
3) projekti teostatavus – hinnatakse projekti põhitegevuste sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevustele, taotleja ja partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti oma- või kaasrahastuse suurust,
4) projekti partnerite olemasolu - hinnatakse koostööd põhitegevuste elluviimisel erinevate asutuste vahel.

Hindamiskomisjoni iga liige hindab projekti kriteeriumite lõikes arvestusega, et:
punktis 1 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 2 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 3 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 4 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti.

Hindamiskomisjon liidab kokku projektile antud punktid ja koostab projektitoetuse taotluste pingerea. Pingereast arvatakse välja projektid, mis on saanud punktides 1-4 kokku vähem kui 100 punkti. Pingereast välja arvatud projektitaotlusi ei rahastata.

Hindamiskomisjon teeb pingerea alusel haridusosakonna eelarves vastava sihtotstarbega ettenähtud summa piires iga taotluse kohta ühe otsuse:
1) rahuldada taotlus täielikult, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
2) rahuldada taotlus osaliselt, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
3) jätta taotlus rahuldamata.

Hindamiskomisjoni otsuste alusel võtab haridusosakonna juhataja vastu otsuse  projektitoetuste eraldamise  kohta, kus  on välja toodud  projektitoetuse saaja, projekti nimetus ja toetuse suurus.

Projekti elluviimine

Eraldatud projektitoetus ei kanta toetuse saajale üle, vaid toetuse saaja esitab projekti elluviimiseks vajalikud nõuetele vastavad kuludokumendid (millel on märgitud maksjaks Tartu linnavalitsuse haridusosakond) haridusosakonnale. Haridusosakond hindab kuludokumentide nõuetele vastavust, viseerib need ja teeb ülekanded või tagastab kuludokumendid esitajale. Projektitoetuse saajal tuleb nõuetele vastavad kuludokumendid esitada haridusosakonda viis tööpäeva enne ülekande tegemise tähtpäeva. Kui kuludokumendi alusel jääb ülekande tegemiseks aega vähem kui viis tööpäeva, vastutab toetuse saaja tähtaegadest ja ajakavast kinnipidamise eest.

Haridusosakond teeb ülekandeid eraldatud projektitoetuse summa ulatuses. Projektitoetuse saaja katab summat ületavad kulud või otsustab kulud tegemata jätta.

Asja ostmisel või teenuse tellimisel tuleb projektitoetuse saajal järgida Tartu linnavalitsuse 15. augusti 2017. a määrust nr 12 „Tartu linna hankekord”.

Projektitoetuse arvelt rahastatakse (kantakse üle) ainult abikõlblikke kulusid. Abikõlblikud kulud ei ole projekti koostamise ja juhtimisega seotud kulud (kantselei-, side- ja transpordikulud, (töö)tasud ja maksud), täiskasvanute täiendkoolituskulud ning erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud. Projekti tegevustega seotud transpordikulud on abikõlbulikud ainult omafinantseeringuna.

Aruande esitamine

Projektitoetuse saaja peab 20 päeva jooksul pärast projekti lõppu esitama projektitoetuse kasutamise aruande vastaval aruandevormil:  
Lisa 3 . "Projektitoetuse aruanne"

Projektitoetuse kasutamise aruanne tuleb edastada elektrooniliselt haridusosakonda ([email protected]).

Haridusosakond kontrollib, kas aruanne vastab nõuetele ning projektitoetuse saaja teeb vajadusel aruandes parandused, selleks antakse teatud aeg.
Kui avastatakse, et projektitoetuse taotluses on esitatud valeandmed, raha pole sihtotstarbeliselt kasutatud, hankekorda pole järgitud, projekti tulemusi pole saavutatud või aruandlus on puudulik, siis on haridusosakonnal õigus projekti rahastamine lõpetada ja/või projekti teostamiseks kasutatud raha tagasi nõuda.

 

Projektitoetuse saanud projektid

2018/2019. õppeaastal põhikooli õppekava rakendamist toetavate projektide konkursil projektitoetuse saanud projektide loetelu näed siit!

 

Viimati muudetud 07.12.2020

Õppekava rakendamist toetavate projektide konkurss lasteaedadele

Konkursi ülevaade

Tartu linnavalitsuse haridusosakond kuulutab välja koolieelsete lasteasutuste õppekava rakendamist toetavate projektide konkursi. Projektitaotluste esitamise tähtaeg on 30. juuni 2018.

1. Konkursi eesmärk on anda projektitoetuse taotleja kasutusse täiendav raha koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamisel laste pädevuste kujundamiseks esmatähtsas valdkonnas.

2018/19. õppeaastal on esmatähtsad valdkonnad :
1) sotsiaalsed oskused (sh koostööoskus),
2) vaimne tervis ja turvalisus,
3) digikirjaoskus (sh internetiturvalisus),
4) kehaline aktiivsus.

2. Õppekava rakendamist toetava projekti (edaspidi projekt) tulemus peab olema laste oskuste kujunemine esmatähtsas valdkonnas. Projekti tegevustest peavad kasu saama Tartu koolieelsetes lasteasutustes kohta kasutavad lapsed.

3. Projekt peab olema ellu viidud ja toetus kasutatud 31. maiks 2019.

4. Projektitoetuse taotleja võib olla Tartus asuv koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteasutus) üksi või koos projektipartneriga.
Projektipartner võib olla kohaliku omavalitsusüksuse asutus, riigiasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik või eraõiguslik juriidiline isik.


5. Projektitoetuse taotleja omarahastus ja projektipartneri kaasrahastus peab olema kokku vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Projektitoetuse taotluse esitamine

Projektitoetuse taotlus tuleb esitada elektrooniliselt hiljemalt 30. juuniks 2018 haridusosakonda ([email protected]). Taotlus peab olema digiallkirjastatud.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada järgmisi vorme:
Lisa 1.  "Projektitoetuse taotlus"
Lisa 2.  "Projektitoetuse taotlus (tegevuskava ja eelarve)”


Taotlus koosneb kahest lisast, mõlemad tuleb täita ja tähtajaks esitada. Lisa 2 täitmisel võib üleliigsed read kustutada.

Projektipartneri olemasolul tuleb taotlusele lisada kinnituskiri.

Enne hindamiskomisjonile suunamist kontrollitakse:

 • kas taotleja vastab nõuetele;

 • kas taotlus vastab lisadele ja kas lisad on täidetud;

 • kas kinnituskiri on olemas (vajadusel);
 • kas kulud on õigesti arvestatud;
 • kas avalikud andmed või haridusosakonnale registrite kaudu ligipääsetavad andmed on õiged;
 • kas taotleja esindaja ja projektijuht on taotluse allkirjastanud;
 • projekti elluviimise ja toetuse kasutamise perioodi;
 • kas oma- või kaasrahastus on nõutud ulatuses olemas;
 • (vajadusel täiendavaid asjaolusid).

Hindamiskomisjon hindab taotluses esitatud projekti kirjeldust.

Kui esitatud taotlus ei vasta nõuetele, annab haridusosakond taotluse parandamiseks viis tööpäeva.

Taotlusi, mis jõuavad haridusosakonda pärast 30. juunit 2018, ei vaadata läbi.

Tähtajaks saabunud ja nõuetele vastavad taotlused vaadatakse läbi hiljemalt 31. augustil 2018. Projekti rahastamisest, osalisest rahastamisest või rahastamata jätmisest teavitatakse taotlejaid kolme tööpäeva jooksul pärast vastava korralduse andmist.

Projektitoetuse taotluse hindamine

Projektitoetuse taotlusi hindab haridusosakonna juhataja käskkirjaga moodustatud 7-liikmeline hindamiskomisjon .

Hindamiskomisjon hindab projektitoetuse taotluses kirjeldatud projekte järgmistest kriteeriumitest lähtuvalt:

1) projekti innovaatilisus - hinnatakse projekti idee ja läbiviimise meetodite uudsust;
2) projekti tulemused prioriteetses valdkonnas - hinnatakse projekti kasulikkust prioriteetses valdkonnas laste pädevuste kujundamisel ja kasusaajate vastavust esitatud nõuetele;
3) projekti teostatavus – hinnatakse projekti põhitegevuste sisulist sobivust kavandatud eesmärkide saavutamiseks, projekti eelarve vastavust kavandatud tegevustele, taotleja ja partnerite võimekust projekti ellu viia ning projekti oma- või kaasrahastuse suurust;
4) projekti partnerite olemasolu – hinnatakse koostööd põhitegevuste elluviimisel erinevate koolieelsete lasteasutuste ja koolide vahel.

Hindamiskomisjoni iga liige hindab projekti nimetatud kriteeriumite lõikes arvestusega, et:
punktis 1 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 2 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 3 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti;
punktis 4 nimetatud kriteeriumi täitmise eest saab anda kuni 10 punkti.

Hindamiskomisjon liidab kokku projektile antud punktid ja koostab projektitoetuse taotluste pingerea. Pingereast arvatakse välja projektid, mis on saanud  punktides 1-4 kokku vähem kui 100 punkti. Pingereast välja arvatud projektitaotlusi ei rahastata.

Hindamiskomisjon teeb pingerea alusel haridusosakonna eelarves vastava sihtotstarbega ettenähtud summa piires iga taotluse kohta ühe otsuse:
1) rahuldada taotlus täielikult, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
2) rahuldada taotlus osaliselt, tuues välja rahastatavate kulude kogumaksumus (toetuse suurus);
3) jätta taotlus rahuldamata.

Hindamiskomisjoni otsuste alusel võtab haridusosakonna juhataja vastu otsuse  projektitoetuste eraldamise  kohta, kus  on välja toodud  projektitoetuse saaja, projekti nimetus ja toetuse suurus.

Projektide elluviimine

Eraldatud projektitoetus ei kanta toetuse saajale üle, vaid toetuse saaja esitab projekti elluviimiseks vajalikud nõuetele vastavad kuludokumendid (millel on märgitud maksjaks Tartu linnavalitsuse haridusosakond) haridusosakonnale. Haridusosakond hindab kuludokumentide nõuetele vastavust, viseerib need ja teeb ülekande või tagastab kuludokumendid esitajale.

Projektitoetuse saajal tuleb nõuetele vastavad kuludokumendid esitada haridusosakonda viis tööpäeva enne ülekande tegemise tähtpäeva. Kui kuludokumendi alusel jääb ülekande tegemiseks aega vähem kui viis tööpäeva, vastutab toetuse saaja tähtaegadest ja ajakavast kinnipidamise eest.

Kuludokumendi saabumisel kinnitab haridusosakond selle esitamise aja.

Haridusosakond teeb ülekandeid eraldatud projektitoetuse summa ulatuses. Projektitoetuse saaja katab summat ületavad kulud või otsustab kulud tegemata jätta.

Asja ostmisel või teenuse tellimisel tuleb projektitoetuse saajal järgida Tartu linnavalitsuse 15. augusti 2017. a määrust nr 12  „Tartu linna hankekord”.

Projektitoetuse arvelt rahastatakse (kantakse üle) ainult abikõlblikke kulusid. Abikõlblikud kulud ei ole projekti koostamise ja juhtimisega seotud kulud (kantselei-, side- ja transpordikulud, (töö)tasud ja maksud), täiskasvanute täiendkoolituskulud ning erisoodustusmaksuga maksustatavad kulud. Projekti tegevustega seotud transpordikulud  on abikõlbulikud ainult omafinantseeringuna.

Kui avastatakse, et projektitoetuse taotluses on esitatud valeandmed, hankekorda pole järgitud, projekti tulemusi pole saavutatud või aruandlus on puudulik, siis on haridusosakonnal õigus projekti rahastamine lõpetada ja/või projekti teostamiseks eraldatud raha tagasi nõuda.

Projektitoetuse kasutamise aruanne

Projektitoetuse saaja peab 20 päeva jooksul pärast projekti lõppu esitama projektitoetuse kasutamise aruande vastaval aruandevormil:  
Lisa 3 „Projektitoetuse aruanne”

Projektitoetuse kasutamise aruanne tuleb edastada elektrooniliselt haridusosakonda ([email protected]).

Haridusosakond kontrollib, kas aruanne vastab nõuetele ning projektitoetuse saaja teeb vajadusel aruandes parandused, selleks antakse teatud aeg.

 

Projektitoetuse saanud projektid

2018/2019. õppeaastal koolieelse lasteasutuse õppekava rakendamist toetavate projektide konkursil  projektitoetuse saanud projektide loetelu näete siit.

Viimati muudetud 07.12.2020

Kiirlingid